Ekocoil Way

Lean tuntuu olevan yksi tämän hetken muotisanoista. On Leania tuotantoa, johtamista, strategiaa jne… Alun perin idea lean-filosofiasta on lähtöisin Toyotalta 1990-luvun lopulta, jolloin se menestyksekkäästi tehosti tuotantoaan lean-ajattelun pohjalta. Lyhykäisyydessään sillä tarkoitetaan johtamisfilosofiaa, jossa tuotantoa (tai käytännössä mitä tahansa tekemistä) tehostetaan hukkaa minimoimalla ja keskittymällä olennaiseen tekemiseen, eli siihen, mikä tuottaa lisäarvoa asiakkaalle. Hukkaa voi syntyä tuotantoprosessissa esimerkiksi vääristä ajoituksista, virheistä, liiallisesta varastosta tai turhista ihmisten ja tavaroiden siirtelystä. Lean pyrkii siihen, että oikea määrä oikeanlaisia asioita saadaan oikeaan aikaan oikeaan paikkaan ja oikeanlaisina. Tämän ansiosta tuotannon läpimenoajat lyhenevät, kustannukset pienenevät, laatu on parempaa ja asiakastyytyväisyys lisääntyy.

Lean on täynnä alkuperältään japanilaisia termejä ja se saattaa vaikuttaa vaikeasti sisäistettävältä. Mutta lähempi tarkastelu osoittaa, että monet sen menetelmistä ovat käytännönläheisiä ja sellaisia, joita yritysten pitäisi arjessaan toteuttaa jo ilman siihen pakottavaa filosofiaa. Yksinkertaistettuina esimerkkeinä seuraavat:

  • Siisteys ja järjestys. Tavaroilla ja työvälineillä on paikkansa ja jokainen on osaltaan vastuussa työskentelytilojen järjestyksestä.
  • Sovitut työtavat. Nämä kuvataan ja ne ovat kaikkien tiedossa. Lisäksi niitä pyritään myös kehittämään jatkuvasti.
  • Hukan eliminointi. Liittyen varastoihin, ylimääräiseen odotteluun työvaiheissa ja niiden välillä sekä resurssien ja tuotantotilojen tehottomaan käyttöön.
  • Ennakointi ja jatkuva kehittäminen sekä parantaminen ulottuen kaikkeen tekemiseen, aina pienistä työvaiheparannuksista, laajempiin kehityshankkeisiin.

fisherman-239487_1920

Nämä kaikki ylläluetellut seikat istuvat hienosti myös laatujärjestelmäajatteluun, eikä leanista kannatakaan rakentaa mitään erillistä järjestelmää, vaan sitä kannattaa toteuttaa harmoniassa muiden järjestelmien ja kehitysprojektien kanssa. Lisäksi kannattaa ottaa huomioon oman organisaation ominaispiirteet ja sopeuttaa valmiita malleja niihin. Pk-yrityksissä on omaleimaiset ja ainutlaatuiset prosessit, jotka ovat yksi niiden vahvimmista kilpailutekijöistä. Tekemistä on mahdotonta orkestroida samoilla, järjestelmällisillä sapluunoilla kuin suurissa yrityksissä. Eikä siinä ole mitään järkeäkään, että yrityksen mahdollisesti vuosikymmenien aikana rakentunut omaleimaisuus pakotetaan yht’äkkiä johonkin tiettyyn muottiin. Siksi me olemmekin leikkimielisesti nimenneet tämän leania hyödyttävän ajattelutavan Ekocoil way:ksi.

Mutta mikään sateentekijä lean ei ole, eikä sen käyttöönotto automaattisesti johdata yritystä menestyksen tielle. Lean, kuten mikä tahansa yrityksen muutosprojekti vaatii onnistuakseen päämäärätietoista ja pitkäjänteistä työtä sekä sopivasti nöyryyttä. Ajattelua ei myöskään saa ulkoistaa, vaan organisaation on itse määritettävä tavoitteensa muutokselle ja sitouduttava niihin. Ilman suunnitelmallisuutta ja ohjaavaa visiota, projekti ajelehtii helposti tuuliajolle ja jää historiaan ”jälleen yhtenä epäonnistuneena projektina”.

Kolmea seikkaa ei voi tässä riittävästi korostaa. Motivointia, sitouttamista sekä tiedottamista. Nämä ovat itse asiassa teemoja, jotka ovat tunnistettavissa varmasti lähes kaikista organisaation muutosprojektista. Ylimmän johdon sitoutuminen ja tuki projektille ovat tietenkin avainasemassa, mutta yhtä tärkeää on myös keskijohdon omistautuminen asiaan. Jotta tavat ja rutiinit uurtuvat, tarvitsee projekti aluksi päivittäistä ohjaamista ja seurantaa. Vanhoista rutiineista irti pääseminen voi olla yllättävän vaikeaa ja uusien toimintatapojen juurruttaminen tuntua mahdottomalta. Ihminen tykkää toimia vain mukavuusalueellaan ja kaikenlaiset häiriötekijät tälle, kuten uusien menetelmien käyttöönotto, nähdään uhkana mukavuusalueella toimimiselle. Palavereissa saatetaan nyökytellä ja sopia asioita, mutta silti toimitaan sovitun vastaisesti. Muuttuvat käytännöt pitää ulottaa pintaa syvemmälle ja nivoa osaksi yrityksen toimintakulttuuria.

tiger-1019894_1920